گلفشان نفتلیجه

این گلفشان در شمال شهر گمیشان از توابع استان گلستان قرار گرفته است و فعالیت آن به صورت تصاعد حباب های گازی در فواصل زمانی حدود 30 ثانیه در فصول پر باران تا یک دقیقه در فصول کم باران در سطح دریاچه ایجاد شده از آن بوسیله آبهای جاری تظاهر می کند.  

آخرین بازدید صورت پذیرفته از این گلفشان در تابستان سال 1397 نشان دهنده خصوصیات ژئوموفولوژیکی قیفی مانند و پلکانی در محدوده دریاچه ایجاد شده بتوسط آن است که به شکل دوایر گلی متحد المرکز تا محل فرونشست آن قابل مشاهده می باشد.

محدوده گلفشان مذکور از محل دهانه تا زمین های زراعی و پست مجاور خود با ایجاد شکل تپه مانند با شیب حدود 20 درجه و رسوبات جدید و به رنگ تیره در مرکز تا رسوبات قدیمی تر و به رنگ روشن واجد ترک های گلی در بخش خارجی نمایان می گردد که این رسوبات مرز گلفشان مذکور از کشت زارهای اطراف خود را تفکیک می نماید.

دهانه مرکزی این گلفشان متمایل به بخش شرقی در محیط دریاچه مانند خود بوده که همراه با چند دهانه فرعی بر روی ترک های گلی بخش خشکی با جریان ضعیفی از گاز به چشم می خورد. در دهانه مرکزی میزان فوران گاز همراه با گل و مواد هیدروکربوری به مراتب بیش از تصاعد خفیف سیال گازی شکل از دهانه های فرعی است. بطوریکه مواد هیدروکربوری ایجاد شده از دهانه اصلی در سمت غرب دریاچه آن تمرکز نموده و راسب شده اند.

آنالیزهای صورت پذیرفته بر روی نمونه سیال این گلفشان حاکی از ترموژنیک بودن محتوی گازی آن است که نشان دهنده تشکیل آن از منبع هیدروکربوری می باشد. این واقعیت خبر احتمال وجود ذخایر هیدروکربوری در منطقه دشت گرگان را قوت می بخشد.

شایان ذکر است این گلفشان در آذر ماه سال 1395 در فهرست آثار ملی ایران با شماره 344 به ثبت رسیده است و با ایجاد مناظر بدیع و طبیعی، گردشگران زیادی را به منطقه مورد اشاره جذب نموده است.


/ 1 نظر / 35 بازدید
vlgkavosh

سلام با افتخار دنبال شدید اگر ما را دنبال کنید افتخار ما مضاعف می شود