جزیره آشوراده

جزيره آشوراده در پايانه خاوری شبه جزيره ميانکاله در جنوب خاوری درياي خزر در′1 °54 طول خاوری و′55 °36 عرض شمالي با گستره ای در حدود 1200 هکتار قرار دارد. شمال اين جزيره را درياي خزر و جنوب آن را خليج گرگان در بر گرفته است و خاور آن به وسيله تنگه باريکي که خليج گرگان را به درياي خزر مرتبط مي سازد، از خشکي جدا شده و باختر آن به وسيله کانالي (حفاري شده به وسيله روسها) از شبه جزيره ميانکاله جدا شده است. در دوره پيشروي اخير قطع سطح آب دريا، گستره جزيره کاهش و ارتباط باختری آن با ميانکاله تقريبا قطع شده است.93075943_107389878cafdc.jpg


نبود خاك رس در رسوبات ميان‌كاله و به طور محسوس جزيره آشوراده اثرگذاري فرسايش آب دريا و باد را چشمگير ساخته که اين سبب تشکيل تپه هاي ماسه اي در جزيره شده است. اين تپه ها اصلي ترين ناهمواري هاي جزيره هستند و بيشتر به صورت تپه هاي كوتاه و كشيده (كشيدگي از باختر به خاور به جهت جريان) با چاله هاي ميانشان جلوه گر شده اند. اين جزيره ويژه به عنوان تنها جزيره ايران در درياي خزر، بستر مناسبي براي زيست گونه هاي مختلف جانوري و گياهي فراهم ساخته است و به دليل شرايط اقليمي و چشم اندازهاي طبيعي موقعيت گردشگری دارد. راه دسترسی به این جزیره ار سواحل بندر ترکمن بوده و با قايق می توان به اين جزيره رسيد.

1419406864_irantraveller_ashoradeh2.jpg

منبع : اونق و همکاران، 1392، مجله علوم زمین شماره 87، صفحه 96


/ 0 نظر / 55 بازدید